Projecte educatiu

 • 1 - Tipologia del Centre i missió

  Nom: Escola Municipal de Música Benet Bails

  Adreça: C/ Andreu Vidal, 45.

  Població: Sant Adrià de Besòs

  Codi postal: 08930

  Telèfon: 934627272

  Adreça electrònica: escolamusica@sant-adria.net

  Titularitat: centre municipal de gestió privada amb conveni de finançament, des de gener de 2008, amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

  L’escola de música és un projecte d’acció cultural de doble via. Això vol dir que té com a  missió ser un equipament educatiu especialitzat en ensenyaments musicals i, al mateix temps, tenir un paper clau en el conjunt d’intervencions culturals locals, sobretot en l’àmbit musical.

 • 2 - Anàlisi de context

  2.1. Preceptes legals:

  És legislació d’aplicació general a tots els centres que imparteixen ensenyaments de música:

  – Constitució espanyola (BOE 29-12-78).

  – Llei orgànica reguladora 8/1985 de 3 de juliol, del dret de l’educació (LODE) (BOE 4-7-85).

  – Llei orgànica 1/1990 de 3 d’octubre, d’rdenació general del sistema educatiu (LOGSE) (BOE 4-10-90).

  – Reial decret 732/1995 de 5 de maig, pel qual s’estableixen els drets i els deures dels alumnes i les normes de convivència als centres (BOE 2-6-95).

  – Llei orgànica 9/1995 de 20 de novembre, de la participació, l’avaluació i el govern dels centres docents (BOE 21-11-95).

  – Decret 132/1989, de 8 de maig, pel qual es regulen els òrgans de govern dels conservatoris de Catalunya i d’altres centres públics d’ensenyaments artístics de Catalunya depedents d’entitats locals.

  – Decret 266/1997, de 17 d’octubre, sobre drets i deures dels alumnes de nivell no universitari de Catalunya.

  – Decret 221/2000, de 26 de juny, pel qual es modifica el Decret 266/1997, de 17 d’octubre, sobre drets i deures dels alumnes dels centres de nivell no universitari de Catalunya.

  – Decret 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de l’alumnat i regulació de la  convivència en els centres educatius no universitaris de Catalunya.

  – Decret 179/1993, de 27 de juliol, pel qual es regulen les escoles de música i dansa (DOGC 4-8-93).

  – Conveni marc entre el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, la federació de municipis i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, per al sosteniment de les escoles de música i de dansa de titularitat de l’administració local de Catalunya, signat a Barcelona el 9 de juliol de 2008.

  – Conveni entre el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Sant Adrià de besòs per a la creació d’una escola de música municipal, signat a Barcelona el 14 de gener de 2008.

   

  2.2. Característiques socio-econòmiques i culturals de la població:

  2.2.1. Població i densitat:

  Els habitants censats durant l’any 2008 són 33.223 persones, dels quals 16.335 són homes i 16.888 són dones.

  La distribució de la població segons la seva edat quedaria de la següent manera:

  • El 16’4% de la població (5.453 h.) tenen entre 0 i 14 anys.
  • El 67’3 % de la població (22.351 h.) tenen entre 15 i 64 anys.
  • El 16’3 % de la població (5.419 h.) tenen entre 65 i 99 anys.

  La densitat de població és de 8.697’12 hab/Km2.

  2.2.2. Població i renda:

  La relació de les dades de la població i la seva renda familiar disponible l’any 2004 és un 20% inferior a la mitjana de la renda familiar a Catalunya.

  Segons les dades de l’any 2003 el 60% de la població és assalariada i un 23% percep prestacions socials.

  Pel que fa les dades que mesura la taxa d’atur entre la població activa, es constata que l’atur és més elevat a Sant Adrià de Besòs que la mitjana de Catalunya. Segons les dades de desembre de 2008 les persones del municipi que estaven a l’atur eren 2.542 el que representa un índex del 16’6% de la població. Cal tenir en compte que la mitjana a Catalunya és del 13’5%.

  2.2.3. Població i estudis:

  Les darreres dades respecte els estudis que té la població corresponen a l’any 2001.

  • Sense titulació: 6.450 persones.
  • Primer grau: (graduat escolar) 15.820 persones.
  • Segon grau: (batxillerat, FP II) 11.986 persones.
  • Títol universitari: 1.725 persones.

  2.2.4. Oferta educativa:

  La ciutat disposa de: 6 llars d’infants, 7 centres d’educació infantil i primària, 5 centres d’educació secundària, 1 centre d’educació especial, 2 centres de formació d’adults i 2 centres d’ensenyaments artístics. D’aquests, 11 són de titularitat pública i 9 són concertats.

   

  2.3. Situació geogràfica del centre:

  Sant Adrià de Besòs és el municipi situat a la desembocadura del riu Besòs, entre els municipis de Barcelona, Santa Coloma de Gramanet i Badalona, amb els quals forma una continuïtat urbana. Té una superfície de 3’87 Km2, travessada de forma natural pel riu i de forma artificial per l’autopista C-31, barreres que han obligat a buscar fermament estratègies i plans d’acció a tots nivells per tal de cohesionar la població.

  El centre té una ubicació urbana, en el casc antic de la ciutat, en una zona que no té especials problemes de marginació social, i on els episodis d’inseguretat ciutadana han estat absolutament esporàdics. Acull, sobretot,  alumnes de Sant Adrià però també n’hi ha alguns de Santa Coloma i Badalona.

  Molt a prop de l’escola hi ha una biblioteca i el Centre de producció cultural i juvenil  POLIDOR que disposa en les seves instal·lacions de cinc sales d’assaig i un estudi de gravació.

   

  2.4. Infraestructura del centre:

  El centre consta d’una planta a peu de carrer amb els següents espais:

  • 8 aules: 6 instrumentals (amb capacitat per a 2 o 3 alumnes, segons l’instrument) i 2 no instrumentals.
  • 1 sala polivalent.
  • 1 sala de professors i professores.
  • Biblioteca i fonoteca consultable en el centre. Encara no hi ha servei de préstec.
  • Espai de secretaria i administració.
  • Magatzem.

  2.4.1. Instruments:

  • Instrumental Orff (no inventariat)
  • Instrumental de petita percussió (no inventariat)
  • 6 pianos verticals
  • 1 piano de cua
  • 3 pianos digitals
  • 4 violins (3 de 1/2, i 1 de 4/4)
  • 1 guitarra elèctrica Parker P36
  • 1 guitarra espanyola Admira
  • 1 bateria
   

  2.5. Tipologia escolar:

  2.5.1. Oferta educativa:

  Programa sensibiltzació (llarga durada)

   • Iniciació 1: 1 hora a la setmana
   • Iniciació 2: 1 ½ hora a la setmana repartida en dues sessions de ¾ d’hora cadascuna.
   • Iniciació 3: 2 hores a la setmana repartides en dues sessions d’una hora. Iniciació a l’instrument en classes col·lectives d’un màxim de tres alumnes d’una hora a la setmana.

  Programa d’aprenentatge bàsic (llarga durada)

    • Primer cicle: 1r. i 2n. nivell.

  Llenguatge musical: 2 hores a la setmana.

  Instrument: Classes col·lectives d’un màxim de 3 alumnes d’1 hora a la setmana.

    • Segon cicle:  3r. i 4t. nivell.

  Llenguatge musical: 2 hores a la setmana.

  Instrument: Classes col·lectives d’un màxim de 3 alumnes d’1 hora a la setmana.

  Conjunt instrumental de corda: 1 ½ hora a la setmana.

  Conjunt instrumental de vent o Banda: 1 ½ hora a la setmana.

  Programa d’aprofundiment (llarga durada)

    • Primer cicle: 1r i 2n nivell:

  Llenguatge musical:1 ½ hora a la setmana.

  Instrument: Classes col·lectives d’un màxim de 3 alumnes d’1 hora a la setmana.

  Conjunt instrumental de corda: 1 ½ hora a la setmana.

  Conjunt instrumental de vent o Banda: 1 ½ hora a la setmana.

    •  Segon cicle: 3r i 4t nivell:

  Llenguatge musical:1 ½ hora a la setmana.

  Instrument: Classes col·lectives d’un màxim de 3 alumnes d’1 hora a la setmana.

  Conjunt instrumental de corda: 1 ½ hora a la setmana.

  Conjunt instrumental de vent o Banda: 1 ½ hora a la setmana.

  Programa avançat

  Curs de suport a la preparació de les proves d’accés al nivell professional.

  Consta d’una sessió d’una hora setmanal d’atenció personalitzada dedicada a treballar els aspectes específics de la prova d’accés.

  Aquest programa es porta a terme com a complement a la formació.

  Es podrà formalitzar la matrícula en aquest curs a partir dels informes positius, de llenguatge musical , d’instrument i de direcció.

  A 3r d’aprenentatge bàsic es detectaran els alumnes i les alumnes amb possibilitats i s’informarà a les famílies.

  Programa combo d’instrument (curta durada)

          Dedicació d’una hora i mitja a la setmana.

          Curs dirigit a alumnes que volen, tot tocant en grup, seguir amb el seu aprenentatge musical però donant més

          revelancia a la  comunicació i a la interacció entre les persones que formen el grup.

  Programa combo de cultura musical (curta durada)

                    Dedicació d’una hora setmanal.

                    Treball teórico-pràctic sobre repertori d’interès per l’alumnat basat en l’anàlisi, l’audició i també en la

                     interpretació, tant instrumental  com  vocal.

           Programa combo de conjunt instrumental (curta durada)

                    Dedicació d’una hora setmanal.

                    L’objectiu és portar a terme un treball més profund sobre el repertori s’asaja en el conjunt instrumental.

           Programa combo de veu (curta durada)

                    Dedicació d’una hora setmanal.

                    Dirigit a les alumnes que volen cantar com solistes i en grup, seguir amb el seu aprenentatge musical i

                    aprofundir en el coneixement de la seva veu, la respiració, tècnica i expressivitat vocal, donant rellevància

                    també a la comunicació i a la interacció entre les persones que formen el grup. La professora, un cop triats

                    els temes a treballar, adaptará els materials al nivell vocal i al tipus de veu de què disposa cada grup,

                    seguint els objectius programats.


  2.5.2. Especialitats instrumentals:

   • Piano
   • Guitarra
   • Violí
   • Violoncel
   • Flauta travessera
   • Clarinet
   • Saxòfon
   • Trompeta
   • Trompa
   • Trombó
   • Bombardí

 • 3 - Trets d'identitat

  3.1. Línea metodològica:

  – El procés d’ensenyament-aprenentatge que portem a terme l’equip de professores i professors de l’escola es fonamenta en el constructivisme, utilitzant una metodologia activa en què l’alumnat és el protagonista del procés, sent el professorat el guia o el mediador, tenint present que els aprenentatges siguin significatius i funcionals.

  – És molt important que les alumnes i els alumnes esdevinguin subjectes educatius, i és l’equip de l’escola qui ha de motivar l’alumnat per tal que se senti compromès amb ell mateix i amb la societat.

  – L’aprenentatge de l’ instrument es realitza mitjançant la pedagogia de grup, amb un màxim de tres alumnes. Té un gran valor pedagògic, ja que estimula el cervell i desenvolupa la memòria, i fer-ho amb altres companys i companyes comporta, a més de disciplina i concentració, tots els beneficis del treball en equip. Els grups es constitueixen seguint criteris pedagògics.

  – La pràctica del conjunt instrumental i vocal constitueix un espai de formació de primer ordre per experimentar i significar les habilitats i els coneixements assolits en totes les àrees. A més, el conjunt té un paper primordial en la pràctica social i representativa del centre.

   

   

  3.2. L’Educació com a procés integral:

  – La formació musical ha de ser entesa no només com a finalitat sino també com a mitjà pel creixement personal de les alumnes i dels alumnes.

  – Valorem la creativitat, és a dir, l’exercici d’activitat mental reflexiva per tal de crear quelcom nou, de relacionar allò conegut de forma innovadora o d’apartar-se dels esquemes de pensament i conducta habituals, com una eina pedagògica importantíssima per  al desenvolupament integral de les alumnes i dels alumnes, ja que contribueix a desenvolupar i connectar allò que es sap amb capacitats tan variades com: qualitats personals, emocionals, intel·lectuals, imaginatives, estètiques, perceptives i socials.

   

   

  3.3. Educació per la diversitat:

   – L’ escola ha de ser sensible a l’entorn, oberta i integradora. Ha de donar cabuda no només a alumnes d’edats primerenques, sino també a persones adultes, i ha de proporcionar l’atenció a la diversitat d’acord amb les diferents característiques i necessitats educatives de l’alumnat.

  – L’escola educarà l’alumnat en el pluralisme i en els valors democràtics.

  – L’escola treballarà de forma decidida per l’eliminació de totes les formes de discriminació per raó de gènere, vetllant per la utilització d’un llenguatge no sexista tant per part del professorat com dels materials que s’utilitzin.

   

   

  3.4. Llengua d’aprenentatge:

  – La llengua vehicular i d’aprenentatge de l’escola és el català, per tant, s’hi impartirà tot l’ensenyament, en les diferents assignatures i en els diferents nivells. Es contemplaran totes aquelles excepcions que el professorat consideri convenients.

   

   

  3.5. Confessionalitat:

  – L’escola és aconfessional respecte de totes les religions i a la vegada respectuosa amb elles. El repertori religiós pot ocupar un lloc entre els materials curriculars sempre que contingui elements pedagògics adequats.

   

  3.6. Dinamització cultural:

  – L’escola com a entitat activa de la dinamització cultural del municipi.

  – Mantenir dinàmiques de treball compartides entre el centre i els serveis culturals i educatius municipals.

  – Audicions de l’alumnat obertes al municipi.

  – Cicle de concerts pedagògics a càrrec del professorat de l’escola.

  – Relació amb altres centres d’ensenyament (cantata, escola bressol, presentació d’instruments).

 • 4 - Formulació d'objectius

  4.1. Objectius Pedagògics:

  – Contribuir al desenvolupament de la capacitat de comunicació i expressió mitjançant el lleguatge musical, a través del domini dels elements musicals bàsics i de la tècnica vocal i instrumental que permetin la comprensió i interpretació correctes.

  – Inserir la música en la pròpia quotidianitat.

  – Estimular i potenciar l’activitat d’interpretar en públic per tal de valorar la música com a mitjà de comunicació.

  – Fomentar la constància en l’estudi, tot proporcionant a l’alumnat el coneixement i la utilització de tècniques de treball optimitzadores.

  – Fomentar un ensenyament que estimuli la creativitat i la imaginació pròpies d’una activitat artística.

  – Dissenyar les pautes per adquirir els coneixements intel·lectuals, tècnics i d’expressivitat propis de cada nivell.

  – Fomentar el desenvolupament de la iniciativa personal i l’esperit participatiu en el centre mateix i amb altres organitzacions de l’entorn relacionades amb el món cultural i musical.

  – Oferir diferents programes, orientats a donar servei a diferents col·lectius i franges d’aprenentatge, tenint en compte la diversitat i la riquesa de l’equip de professors d’acord amb els diferents perfils i demandes de l’alumnat.

  – Inserir l’acció educativa musical en el nostre context sociocultural.

  – Potenciar la pràctica musical col·lectiva com a eina de cohesió escolar i social.

  – Oferir vies de perfeccionament, ampliació o de complement específic sota la demanda de l’alumnat.

  – Proporcionar a l’alumnat un suport personal, acadèmic i d’orientació durant tota l’etapa de formació musical en el centre.

  – Considerar la pràctica de l’ensenyament com a investigació en acció i en aquest sentit obrir -se a noves formes d’ensenyament.

  – Avaluar les actuacions que es duen a terme des de diferents espais educatius, socials, administratius i polítics, incidint i participant en les accions de plantejament de nous reptes educatius: diversitat, multiculturalisme, promoció dels valors democràtics…

   

   

  4.2. Objectius institucionals:

  – Generar il·lusió i confiança per tal que tant el professorat com el personal no docent, els alumnes i els pares, participin en la gestió i dinamització del centre, per mitjà dels diferents mecanismes de participació: reunions d’equip, consells escolars, comissions de treball, reunions de mares/pares, alumnes, i altre tipus d’actes i d’activitats diverses.

   – Fomentar la participació amb les famílies mitjançant entrevistes i reunions.

   – Impulsar la comunicació a través d’Internet.

   – Vetllar pel nostre paper com a centre de referència dins la vida cultural i musical de la ciutat.

   – Generar propostes de col·laboració artística i pedagògica amb altres entitats culturals i docents.

   

   

  4.3. Objectius administratius:

  – Modernitzar els sistemes per dinamitzar les gestions administratives.

   

   

  4.4. Objetius d’àmbit humà i serveis:

  – Aconseguir un bon ambient de treball que estimuli la cooperació i el respecte entre tots els membres del centre.

 • 5 - Estructura organitzativa

  5. 1. Organigrama del centre:

  Comissió de Seguiment

                                                       Consell Escolar

  Direcció                                                          Equip Docent

    

   

  5.2. Personal no docent:

  • Secretaria administrativa.
  • Personal de neteja.
  •  
    

  5.3. Equip de redacció

  5.4. Equip docent