Normes d’organització i funcionament del centre

 • Introducció

  Les N.O.F.C. recullen, en el marc dels projectes educatiu i curricular, els aspectes relatius al funcionament intern del centre en allò no específicament present a l’ordenament normatiu general.

  Les presents Normes d’Organització i Funcionament del Centre han estat redactades de conformitat amb el decret 266/1997 sobre drets i deures dels alumnes i de les alumnes dels centres de nivell no universitari de Catalunya, publicat al DOGC núm. 2503 del 24/10/97 i modificat al DOGC núm. 3175 del 5/07/2000. De la mateixa manera, té en compte la normativa de la Conselleria d’Ensenyament, tant la que publica a l’inici de curs com qualsevol altra que s’hi relacioni.

  El decret 266/1997, esmentat al començament, en el seu article 23, fa una molt precisa descripció de què s’ha d’entendre com a respecte a les normes de convivència:

  a) Respectar la llibertat de consciència i les conviccions religioses, morals i ideològiques, com també la dignitat, la integritat i la intimitat de tots els membres de la comunitat educativa.
  b) Respectar, utilitzar correctament i compartir els béns, mobles i instal·lacions del centre.
  c) No discriminar cap membre de la comunitat educativa per raó de naixement, raça, sexe o per qualsevol altra circumstància personal o social.
  d) Complir les N.O.F.C.
  e) Respectar les decisions dels òrgans unipersonals i col·legiats del centre, sens perjudici que puguin impugnar-les quan considerin que lesionen els seus drets, d’acord amb el procediment que estableixin les N.O.F.C.
  f) Participar i col·laborar activament amb la resta de membres de la comunitat educativa, per tal d’afavorir el millor exercici de l’ensenyament i de la convivència en el centre.
  g) Propiciar un ambient de convivència i respectar els drets dels altres, fent que no sigui pertorbada l’activitat normal de cap membre de la comunitat educativa.

 • Principis

  Article 1: Es considera que la comunitat educativa està formada per tot el professorat, l’alumnat, les mares i els pares i el personal no docent del centre.

  Article 2: D’acord amb els articles 9.1 i 16 del capítol 1 de l’esmentat decret, es defensarà la llibertat d’expressió dins del recinte, considerant que l’objectivitat, la flexibilitat i la tolerància han d’ésser valors expressament promoguts per la comunitat educativa, la qual cosa implica el rebuig a qualsevol mena de proselitisme, sigui del tipus que sigui.

  Article 3: L’estudi constitueix un dret i un deure bàsic dels alumnes i de les alumnes per tal d’aconseguir una bona preparació humana i acadèmica. Això implica les següents obligacions per part de tota la comunitat: assistir a classe i respectar els horaris establerts, utilitzar un llenguatge respectuós i correcte, participar en les activitats programades i realitzar les tasques encomanades.

 • Programes

  • Els ensenyaments que s’impartiran a l’escola estaran distribuïts en els següents programes: De llarga durada: sensibilització, aprenentatge bàsic, aprofundiment, avançat, i programa de segon instrument. De curta durada: combo instrumental, combo de cultura musical, combo de conjunt instrumental, combo de veu i alumnat que només cursa conjunt instrumental. L’oferta instrumental és la següent: piano, guitarra, violí, violoncel, flauta travessera, clarinet, saxòfon, trompeta, trompa, trombó, bombardí i veu.
  • El llenguatge musical serà obligatori en tots els programes de llarga durada, així com el conjunt instrumental, a partir de 3er curs d’instrument, en el cas dels instruments de vent fusta i metall, de corda fregada i guitarres.

  *En els programes de curta durada, no és requisit cursar llenguatge musical però sí tenir-ne coneixements. Cal una entrevista prèvia amb el professor/a.

  • Durant el programa d’aprofundiment, l’alumne/a que vulgui cursar més d’un instrument, ho podrà fer només amb l’informe positiu dels professors/es. Dos serà el nombre màxim d’instruments que podrà cursar el mateix alumne/a. Aquest segon instrument es podrà cursar durant 4 anys acadèmics, coincidint amb l’aprofundiment.
  • L’escola, de forma facultativa, promourà la creació de grups de cambra, orquestra infantil, orquestra de guitarres i conjunt coral.
  • Un cop finalitzat el programa d’estudis, l’alumnat podrà seguir participant en els conjunts instrumentals, si hi ha places lliures i amb l’autorització del claustre, fins els 18 anys. En aquest cas, veure la “quota per alumnes que només cursen conjunt instrumental”.
  • El professor d’instrument és el tutor de l’alumnat i, per tant, té la funció de traspassar la informació de l’escola a les famílies i a la inversa. (veure Pla d’Acció Tutorial en l’Annex).

 • Normativa d'accés al centre

  Per a iniciar l’estudi en programes de llarga durada, es tindran en compte les següents condicions:

  • Programa de sensibilització:

  Llenguatge musical: que els/les alumnes tinguin entre 5 i 7 anys d’edat:

  – Als 5 ingressaran a iniciació 1.

  – Als 6 ingressaran a iniciació 2.

  – Als 7 ingressaran a iniciació 3.

  Instrument: durant els cursos d’iniciació 1 i iniciació 2 només es cursarà l’assignatura de llenguatge musical. Al curs d’iniciació 3 es podrà començar instrument.

  Per poder cursar instrument és obligatori que l’alumne disposi d’instrument propi adequat (mida, qualitat…), segons el criteri del professorat. Tanmateix és necessari que les famílies procurin l’accés a l’instrument de forma regular.

  Les classes d’instrument tindran una durada d’una hora i es faran en grups de tres alumnes, si no hi ha prou matrícula també es contempla la possibilitat de que el grup sigui de dos. En el cas que només hi hagi una sola persona matriculada, la classe es reduirà a mitja hora.

  L’accés estarà limitat pel nombre de places vacants. Quan el nombre de sol·licituds sigui igual o inferior al nombre de places ofertes, es consideraran admesos tot els sol·licitants que reuneixin els criteris d’ingrés. En el cas que el nombre de sol·licituds sigui superior al de places vacants, el Consell Escolar del centre admetrà tants alumnes com places ofertes, d’acord amb el resultat del barem dels criteris d’ingrés del centre.

  • Programa d’aprenentatge bàsic:

  Accés des del centre: que els alumnes i les alumnes hagin fet el nivell d’iniciació 3 del programa de sensibilització.

  Accés directe: estarà condicionat per:

  a) La disponibilitat de places vacants.

  b) La superació per part de l’alumne/a d’una prova per tal de verificar el nivell de llenguatge musical i d’instrument:

  – Un cop realitzada la prova, quan el nombre de sol·licituds sigui superior al de places vacants, accedirà l’alumne/a amb millors qualificacions, i amb l’edat més baixa segons el curs.

  – Si l’alumne/a accedeix directament a un curs d’aprenentatge bàsic sense coneixements d’instrument, ha d’estar un curs acadèmic cursant només llenguatge musical per tal d’assolir un nivell mínim de coneixements musicals que li permetin iniciar els estudis d’instrument, la qual cosa pot ser modificada segons criteri del professorat.

  – Per poder cursar instrument és obligatori que l’alumne disposi d’instrument propi adequat (mida, qualitat…), segons el criteri del professorat. Tanmateix és necessari que les famílies procurin l’accés a l’instrument de forma regular.

  – Per formar part del conjunt instrumental s’ha d’estar cursant tercer curs d’instrument, i és part fonamental i imprescindible del pla d’estudis de totes les especialitats instrumentals excepte piano.

  c) L’edat idònia per cursar els estudis d’Aprenentatge bàsic serà:

  – 1r Nivell: fins els 10 anys.

  – 2n Nivell: fins els 11 anys.

  – 3r Nivell: fins els 12 anys.

  – 4t Nivell: fins els 14 anys.

  • L’elecció de l’instrument, en tots els programes, és lliure i la seva admissió estarà condicionada per:

  a) La disponibilitat de places vacants.

  b) El resultat de l’entrevista amb els respectius professors i/o professores.

  c) L’informe de llenguatge musical.

  d) La disponibilitat d’instrument i temps per l’estudi per part de l’alumne/a.

  • Programa avançat:

  Accés des del centre: per detecció, durant l’aprenentatge bàsic, a partir de l’observació del rendiment de l’alumne/a, en el primer quadrimestre del curs corresponent, i amb els informes positius dels professors/es corresponents i de direcció.

  Accés directe: Estarà condicionat per:

  a) La disponibilitat de places vacants.

  b) La superació per part de l’alumne/a d’una prova per tal de verificar el nivell de llenguatge musical i d’instrument.

  • Programa aprofundiment:

  Accés des del centre: per promoció, amb els informes positius dels professors i/o de les professores corresponents, des del Programa d’aprenentatge bàsic.

  Accés directe: Estarà condicionat per:

  c) La disponibilitat de places vacants.

  d) La superació per part de l’alumne/a d’una prova per tal de verificar el nivell de llenguatge musical i d’instrument.

  Aquest programa consta de dos cicles amb dos nivells cadascun.

  • Programes de curta durada:

  Accés: estarà condicionat per:

  a) Disponibilitat de places.

  b) Entrevista prèvia amb el professor/a.

  La matrícula es durà a terme per rigorós ordre d’inscripció.

  • En el cas de NEE:
   Cal aportar la documentació especifica en el moment de la preinscripció per tal de poder valorar si des de l’escola se li pot donar l’atenció que requereix.

 • Matriculació d'un segon instrument o canvi d'instrument

  Sempre caldrà demanar-ho en el moment de la preinscripció i la decisió final l’haurà de prendre una comissió formada per: professor d’instrument principal, professor del nou instrument, professor de llenguatge musical i direcció. També estarà condicionat per la disponibilitat de places vacants. Un cop es sàpiguen les places disponibles, en acabar el curs, s’aplicarà una puntuació d’1, 2 i 3 en el ítems: tipologia d’instrument, resultats acadèmics i adequació. En cas d’empat, és el claustre qui, en base a les notes d’avaluació de que disposa, prendrà la darrera decisió.

  Per poder accedir a un segon instrument, és requisit haver obtingut, tant a llenguatge com a instrument, la qualificació d’excel·lent, en acabar el 4rt curs d’aprenentatge bàsic. Podran participar en els conjunts quan el professorat ho trobi adequat. Per valorar la continuïtat en l’aprenentatge del 2on instrument, caldrà que es mantingui la qualificació de notable en les 3 assignatures. Dos serà el nombre màxim d’instruments que podrà cursar el mateix alumne/a. Aquest segon instrument es podrà cursar durant 4 anys acadèmics, coincidint amb l’aprofundiment.

 • Avaluació i promoció

  La promoció d’un curs a l’altre s’efectuarà de la següent manera:

  • Iniciació: per l’assistència a classe i els informes positius del professor o professora corresponent.
  • Programes d’aprenentatge bàsic, aprofundiment i avançat:

  Llenguatge musical i instrument:

  a) Partint d’una avaluació continua, durant el curs acadèmic hi haurà dues avaluacions quadrimestrals, al febrer i al juny. Amb els alumnes i les alumnes que no superin els objectius del curs, es contempla la possibilitat de proposta d’activitats de recuperació i/o de reforç.

  b) Els alumnes que, justificadament, no puguin fer les proves se’ls donarà una segona opció.

  c) Per aprovar el curs, l’alumne/a haurà d’assolir tots els objetius.

  d) El límit de permanència a cada curs serà de dos anys acadèmics i només es podrà repetir un curs a cada programa.

  e) Amb caràcter excepcional, el Consell Escolar del centre a proposta del director/a i amb un informe previ dels professors o professores de llenguatge i instrument, podrà ampliar en un any el límit de permanència al centre. També es decidirà, amb el mateix protocol, la permanència de l’alumne/a que demostri una actitud negativa.

  f) L’assistència a classe és obligatòria. L’alumne/a haurà de justificar les faltes d’assistència a classe. Sis faltes justificades o no durant un quadrimestre poden suposar suspendre l’assignatura i/o la no participació en les audicions quadrimestrals, a criteri de l’equip docent.

  g) Els alumnes i les alumnes, juntament amb les seves famílies, es comprometen a seguir el programa i a assistir a les activitats programades pel centre. Aquests aspectes es tindran en compte en l’avaluació.

  h) Els alumnes avaluats amb qualificacions positives en els programes aprofundiment rebran el corresponent certificat.

  i) L’alumnat de guitarra i piano que vulgui participar en els conjunts instrumentals, sempre que hi hagi places vacants, tant en la guitarra i el baix elèctric com en la percussió, necessita com a requisits bàsics, a més de l’assistència a tots els assajos, els informes positius del professorat de llenguatge i instrument, juntament amb qualificacions mínimes de Notable, que també en condicionarà la permanència.

  j) L’alumnat que, finalitzat el programa aprofundiment, vulgui continuar als conjunts, ho podrà fer sempre que hi hagi places vacants i ho demani a la preinscripció.

  – El professor o la professora comunicarà a l’alumnat, a principis de curs, els criteris establerts quant a l’avaluació i la importància que hi tindran els aspectes procedimentals, de contingut i d’actitud, així com l’assistència, el treball i l’interès demostrats per l’alumne o l’alumna.

  – El professorat pot fer activitats d’avaluació a classe en qualsevol moment per tal de fer el seguiment.

  – En cas que un alumne o una alumna no hagi assistit a les activitats d’avaluació dependrà del criteri del professor o de la professora en coordinació amb l’equip docent ja que, si consideren que tenen prou informació, poden optar per prescindir d’aquelles activitats atorgant una avaluació positiva o negativa, segons es cregui convenient.

  – L’alumnat té dret a veure les activitats d’avaluació, un cop corregides, i que se li expliquin els errors comesos.

  – Quan els pares o les mares ho sol·licitin, el professorat informarà directament dels resultats de l’avaluació dels alumnes i de les alumnes menors d’edat.

  – Les qualificacions són les següents:

  No assoliment, Assoliment satisfactori, Assoliment Notable i Assoliment excel·lent.

  • Preparació per a les proves d’accés al grau/nivell professional:

  La decisió final l’haurà de prendre una comissió avaluadora formada pel professor d’instrument, pel professor de llenguatge musical i per la direcció, en el darrer claustre del curs. Un cop presa la decisió, es fixarà una reunió informativa per les famílies.

  Per poder accedir a aquest programa és requisit haver obtingut, tant a llenguatge com a instrument, la qualificació d’excel·lent.

 • Puntualitat, assistència i modificacions horàries

  A més del seu valor formal i de la seva caracterització com a conducta que afavoreix la convivència, la puntualitat és imprescindible per al bon funcionament de l’escola. És un deure de les professores i dels professors mantenir la puntualitat, ja que servirà d’exemple i permetrà d’ésser exigents en aquesta qüestió.

  – El professorat té l’obligació d’assistir puntual a la seva jornada laboral.

  – Les classes començaran a l’hora i finalitzaran cinc minuts abans per tal de fer els canvis d’aula corresponents.

  – Quan un professor o una professora prevegi que no podrà assistir a una classe, independentment dels tràmits per justificar la seva absència, advertirà amb la màxima antelació la direcció o la persona delegada, perquè pugui prendre les mesures oportunes. També haurà d’omplir el full d’incidències juntament amb la corresponent proposta de recuperació de classes. Veure “Procediment per canvis de classe o d’horari”.

  – En cas de malaltia d’un professor o d’una professora, prèvia presentació de la baixa laboral, l’empresa gestora posarà tots els mitjans per trobar un professor o una professora que es faci càrrec de la classe.

  – L’alumnat té l’obligació d’assistir a classe. En cas d’absència, haurà de justificar-ho prèviament. Les justificacions s’han de fer tan aviat com sigui possible. Si l’alumne/a ha d’arribar tard o marxar abans que s’acabi la classe, també s’haurà de justificar. En cap cas, aquest fet justifica la finalització de la jornada laboral del professorat.

  – Cada professor i cada professora anotarà l’alumnat absent a la seva hora de classe i comunicarà el número de faltes a les famílies en l’informe quadrimestral.

  – Els responsables dels conjunts instrumentals i vocals portaran a terme un control rigorós de l’assistència, absolutament imprescindible per promocionar de nivell.

  – Quan, per qualsevol motiu, el professor o la professora consideri convenient fer una modificació del seu horari inicial, serà necessari que ho aprovi la direcció del centre. També en el cas de propostes de classes extraordinàries i/o de reforç, per a la qual cosa haurà d’omplir el formulari corresponent, que, un cop signat, romandrà a secretaria per a informació de tothom.

  – Quan un/a alumne/a és baixa, ja no pot assistir més a classe des de la data en què es va signar la mateixa.

  – Quan es produeixi un retard fora dels marges raonables en la recollida de l’alumnat, un cop acabat l’horari escolar, intentarem contactar amb el pare, mare o tutors legals. En cas que no es pugui contactar, es comunicarà la situació, via telefònica, a la policia local o bé Mossos d’Esquadra per tal d’acordar la fórmula per lliurar-los l’alumne per tal el custodiïn.

  • Procediment per canvis de classe o d’horari
  1. Posar en coneixement de la direcció la necessitat del canvi amb una antelació mínima de 2 setmanes.
  2. Comentar a les famílies la viabilitat de la proposta.
  3. Si la resposta de les famílies és afirmativa, cal fer la proposta per escrit (full per a canvis de classes o d’horari). També s’hi ha d’incloure la recuperació de l’horari no-lectiu, si s’escau.
  4. Presentar el full a direcció per signar el vistiplau.
  5. Passar-ho a secretaria per tal de fer la circular recordatòria a la família, i , també, deixar constància a secretaria per si de cas hi ha dubte o oblit. Aquesta circular s’ha d’entregar a les famílies amb una antelació mínima d’una setmana.
  6. Les classes s’han de recuperar en el mateix quadrimestre i abans de les audicions d’instrument.
  7. En cap cas s’ha de realitzar aquest procés només parlant amb les famílies, o per via telefònica o per qualsevol tipus de missatge escrit (SMS, whatsApp o mail).
  • Jornada laboral del professorat

  La jornada laboral de l’equip professional de l’Escola Municipal de Música és d’estricte compliment per a tothom.

  Pel que fa el professorat, la diversitat de tasques obliga a contemplar diferents tipus de dedicacions horàries:

  El temps lectiu, d’atenció directa a l’alumnat, que ha de constar per escrit a secretaria. En cas d’absència de l’alumnat, aquest temps s’ha d’aprofitar com a no-lectiu presencial.

  El temps no-lectiu presencial, també ha de constar per escrit a secretaria, ja que la resta de personal ha de saber quan pot disposar de la presència dels altres membres de l’equip.

  Aquest temps es dedicarà, segons necessitats de cada especialitat i a criteri de cada professional, a:

  -Creació de materials,

  -Planificació, també amb altre membres del claustre,

  -Avaluació i correcció,

  -Reforços,

  -Creació i/o revisió de la documentació de l’especialitat,

  -Creació i/o revisió de materials de classe de reforç,

  -Entrevistes a les famílies,

  -Coordinacions: claustre, de professorat, de tutoria, amb la direcció, etc.

  -El temps no-lectiu flexible (no-presencial) no cal necessàriament treballar-lo a l’escola, i, per tant no cal que consti a l’horari de secretaria. Serveix per dur a terme aquelles tasques que poden necessitar documentació de biblioteques, arxius, material particular, etc.

  A part de la jornada establerta a l’horari setmanal, també cal tenir en compte com a jornada laboral el següent:

  -Assistència a claustres,

  -Participació en el Programa de Concerts Pedagògics,

  -Avaluacions i audicions,

  -Concerts generals de l’escola: Nadal, Fi de curs i Festa Major,

  -Possible participació en actes culturals del municipi, acompanyant l’alumnat.

  • Horari del mes juliol

  La jornada del mes de juliol es pot compactar i/o flexibilitzar, com a millora del funcionament de projecte, segons els següents criteris:

  -Participació en la revisió i redacció de la documentació de l’escola. Noves propostes.

  -Atenció a les famílies: nous alumnes, assessorament sobre instruments, entrevistes, etc

  -Atenció a l’alumnat: Feina de repàs, preparació Concert Festa Major, reforç, etc

  -Professorat: Coordinacions, preparació Concerts pedagògics, audicions (establir torns i temporitzacions), traspàs d’informació de tutories, etc

  -Preparació i programació del nou curs. Dossiers.

  Hi ha un full per concretar aquestes hores, que es consensuarà a la darrera coordinació del curs amb la direcció, per tal de validar-lo a principis de maig per a qui ho necessiti.

 • Classes

  – El nombre màxim d’alumnes a classe de llenguatge musical serà de dotze i a les classes d’instrument de tres. Qualsevol alteració haurà de ser a proposta de l’equip docent i aprovada pel Consell Escolar.

  – En arribar al nivell d’aprofundiment les dues línies de llenguatge s’agruparan en una sola.

  – En el cas de pertorbació greu en la marxa de la classe (per part de l’alumne), l’equip docent podrà prendre les mesures que cregui oportunes. En cas de pertorbació molt greu, serà el Consell Escolar qui decidirà la sanció corresponent. Tot i així, el professorat no està autoritzat a prohibir que un alumne/a assisteixi a les seves classes permanentment.

  – Els pares i les mares són responsables dels alumnes i de les alumnes menors d’edat fora de l’horari lectiu particular de cadascú.

  – Ningú no pot accedir directament a una aula, excepte l’alumnat, sense l’autorització prèvia de secretaria.

  – La proposta d’activitats de recuperació i/o reforç són competència exclusiva de l’equip docent.

  – El públic assistent a les audicions haurà d’accedir a l’auditori puntualment i esperarà el final de l’acte per abandonar la sala. Si es vol accedir a l’audició un cop començada, s’haurà d’esperar que acabi la interpretació de la peça.

 • Activitats i sortides que alteren l'horari general de les classes

  – Les propostes que impliquin sortides del centre hauran de ser aprovades pel Consell Escolar del centre.

  – Com a norma general, cal incloure-les al pla anual i aquest, a la vegada, l’ha d’aprovar el Consell Escolar.

  – Excepte en casos impossibles de preveure no es podrà fer cap altra sortida que les aprovades prèviament pel Consell Escolar en les dates fixades. Les situacions excepcionals s’han de comunicar al Consell Escolar el més aviat possible.

  – L’aprovació pel Consell Escolar de qualsevol activitat o sortida suposa respectar estrictament aquestes normes:

   1. És imprescindible, per a participar en les sortides, l’autorització signada per pares, mares o tutors legals.
   2. Els professors o les professores acompanyants seran, preferentment, els del propi grup.
   3. Al llarg d’aquestes activitats, i en la mesura que poden servir de projecció externa del centre, el comportament de tothom haurà de ser acurat i les possibles males conductes tingudes en compte per a posteriors sortides.
   4. Respecte a les activitats que alterin l’horari habitual d’alguna classe, serà necessària l’autorització de la direcció. En cap cas no es comunicarà aquesta activitat abans d’haver obtingut l’esmentada autorització.

 • Manteniment del material del centre

  – Els alumnes i les alumnes que, intencionadament o bé per negligència, causin danys a les instal·lacions del centre o al seu material, o bé sostreguin aquest material, estan obligats a reparar el dany o a restituir el què hagin sostret. En tot cas, la responsabilitat civil correspon als pares, mares o representants legals en els termes previstos en la legislació vigent.

  – No es podrà treure del recinte de l’escola cap material sense l’expressa autorització de la direcció, deixant constància escrita de la data, d’on va i de la possible data de retorn, a més de la signatura (amb D.N.I) de la persona que s’ho emporta.

  – Cal planificar amb antelació les necessitats, també de trasllat, de material tant per les audicions, concerts, cantata escolar o qualsevol esdeveniment en què es participi. Posant-les en coneixement de secretaria per estudiar-ne la viabilitat i la manca de conflicte amb cap altra activitat.