Normes d’organització i funcionament del centre

 • Introducció

  El R.R.I. recull, en el marc dels projectes educatiu i curricular, els aspectes relatius al funcionament intern del centre en allò no específicament present a l’ordenament normatiu general.

  El present Reglament de Règim Intern és redactat de conformitat amb el decret 266/1997 sobre drets i deures dels alumnes i de les alumnes dels centres de nivell no universitari de Catalunya, publicat al DOGC núm. 2503 del 24/10/97 i modificat al DOGC núm. 3175 del 5/07/2000. De la mateixa manera, té en compte la normativa de la Conselleria d’Ensenyament, tant la que publica a l’inici de curs com qualsevol altra que s’hi relacioni.

  El decret 266/1997, esmentat al començament, en el seu article 23, fa una molt precisa descripció de què s’ha d’entendre com a respecte a les normes de convivència:

  a) Respectar la llibertat de consciència i les conviccions religioses, morals i ideològiques, com també la dignitat, la integritat i la intimitat de tots els membres de la comunitat educativa.
  b) Respectar, utilitzar correctament i compartir els béns, mobles i instal·lacions del centre.
  c) No discriminar cap membre de la comunitat educativa per raó de naixement, raça, sexe o per qualsevol altra circumstància personal o social.
  d) Complir el Reglament de Règim Intern del centre.
  e) Respectar les decisions dels òrgans unipersonals i col·legiats del centre, sens perjudici que puguin impugnar-les quan considerin que lesionen els seus drets, d’acord amb el procediment que estableixi el R.R.I.
  f) Participar i col·laborar activament amb la resta de membres de la comunitat educativa, per tal d’afavorir el millor exercici de l’ensenyament i de la convivència en el centre.
  g) Propiciar un ambient de convivència i respectar els dret dels altres alumnes fent que no sigui pertorbada l’activitat normal a les aules i a les diferents formacions.

 • Principis

  Article 1: Es considera que la comunitat educativa està formada per tot el professorat, l’alumnat, les mares i els pares i el personal no docent del centre.

  Article 2: D’acord amb els articles 9.1 i 16 del capítol 1 de l’esmentat decret, es defensarà la llibertat d’expressió dins del recinte, considerant que l’objectivitat, la flexibilitat i la tolerància han d’ésser valors expressament promoguts per la comunitat educativa, la qual cosa implica el rebuig a qualsevol mena de proselitisme, sigui del tipus que sigui.

  Article 3: L’estudi constitueix un dret i un deure bàsic dels alumnes i de les alumnes per tal d’aconseguir una bona preparació humana i acadèmica. Això implica les següents obligacions: assistir a classe i respectar els horaris establerts, utilitzar un llenguatge respectuós i correcte, participar en les activitats programades i  realitzar les tasques encomanades.

 • Programes

  • Els ensenyaments que s’impartiran a l’escola estaran distribuïts en els següents programes: sensibilització, aprenentatge bàsic, aprofundiment, avançat, i combo. L’oferta instrumental és la següent: piano, guitarra, violí, violoncel, flauta travessera, clarinet, saxòfon, trompeta, trompa, trombó, i bombardí.
  • El llenguatge musical serà obligatori en tots els programes de llarga durada, així com el conjunt instrumental, a partir de 3er curs d’instrument, en el cas dels instruments de vent fusta i metall i de corda fregada.

  *En els programes de curta durada, no és requisit cursar llenguatge musical però sí tenir-ne coneixements. Cal una entrevista prèvia amb el professor/a.

  • A partir de l’aprenentatge bàsic, és a dir, durant el programa d’aprofundiment, l’alumne/a que vulgui cursar més d’un instrument, ho podrà fer només amb l’informe positiu dels professors/es. Dos serà el nombre màxim d’instruments que podrà cursar el mateix alumne/a.  Aquest segon instrument es podrà cursar durant 4 anys acadèmics, coincidint amb l’aprofundiment.
  • L’escola, de forma facultativa, promourà la creació de grups de cambra, orquestra infantil, orquestra de guitarres i conjunt coral.

 • Normativa d'accés al centre

  Per a iniciar l’estudi en programes de llarga durada, es tindran en compte les següents condicions:

  •  Programa de sensibilització:

  Llenguatge musical: que els/les alumnes tinguin entre 5 i 7 anys d’edat:

             – Als 5 ingressaran a iniciació 1.

             – Als 6 ingressaran a iniciació 2.

             – Als 7 ingressaran a iniciació 3.

   

  Instrument: durant els cursos d’iniciació 1 i iniciació 2 només es cursarà l’assignatura de llenguatge musical. Al curs d’iniciació 3 es podrà començar instrument.

  Les classes d’instrument tindran una durada d’una hora i es faran en grups de tres alumnes, si no hi ha prou matrícula també es contempla la possibilitat de que el grup sigui de dos. En el cas que només hi hagi una sola persona matriculada, la classe es reduirà a mitja hora.

  L’accés estarà limitat pel nombre de places vacants. Quan el nombre de sol·licituds sigui igual o inferior al nombre de places ofertes, es consideraran admesos tot els sol·licitants que reuneixin els criteris d’ingrés. En el cas que el nombre de sol·licituds sigui superior al de places vacants, el Consell Escolar del centre admetrà tants alumnes com places ofertes, d’acord amb el resultat del barem dels criteris d’ingrés del centre.

  • Programa d’aprenentatge bàsic:

  Accés des del centre: que els alumnes i les alumnes hagin fet el nivell d’iniciació 3 del programa de sensibilització.

  Accés directe: estarà condicionat per:

  a)    La disponibilitat de places vacants.

  b)    La superació per part de l’alumne/a d’una prova per tal de verificar el nivell de llenguatge musical i d’instrument:

  –       En el cas de superació de la prova, quan el nombre de sol·licituds sigui superior al de places vacants, accedirà l’alumne/a amb millors qualificacions.

  –       Si l’alumne/a accedeix directament a un curs d’aprenentatge bàsic sense coneixements d’instrument, ha d’estar un curs acadèmic cursant només llenguatge musical per tal d’assolir un nivell mínim de coneixements musicals que li permetin iniciar els estudis d’instrument.

  –       Per formar part del conjunt instrumental s’ha d’estar cursant tercer curs d’instrument.

  c)    L’edat idònia per cursar els estudis d’Aprenentatge bàsic serà:

  –       1r Nivell: fins els 10 anys.

  –       2n Nivell: fins els 11 anys.

  –       3r Nivell: fins els 12 anys.

  –       4t Nivell: fins els 14 anys.

  • L’elecció de l’instrument, en tots els programes, és lliure i la seva admissió estarà condicionada per:

  a)    La disponibilitat de places vacants.

  b)    El resultat de l’entrevista amb els respectius professors i/o professores.

  c)    L’informe de llenguatge musical.

  d)    La disponibilitat d’instrument i temps per l’estudi per part de l’alumne/a.

  • Programa avançat:

   Accés des del centre: per detecció, durant l’aprenentatge bàsic, a partir de l’observació del rendiment de l’alumne/a, en el primer quadrimestre del curs corresponent, i amb els informes positius dels professors/es corresponents i de direcció.

  Accés directe: Estarà condicionat per:

  a)    La disponibilitat de places vacants.

  b)    La superació per part de l’alumne/a d’una prova per tal de verificar el nivell de llenguatge musical i d’instrument.

   

  • Programa aprofundiment:

   Accés des del centre: per promoció, amb els informes positius dels professors i/o de les professores corresponents, des del Programa d’aprenentatge bàsic.

  Accés directe: Estarà condicionat per:

  c)    La disponibilitat de places vacants.

  d)    La superació per part de l’alumne/a d’una prova per tal de verificar el nivell de llenguatge musical i d’instrument.

  Aquest programa consta de dos cicles amb dos nivells cadascun.

  • Programes de curta durada:

         – Accés: estarà condicionat per:

  a)    Disponibilitat de places.

  b)    Entrevista prèvia amb el professor/a.

   La matrícula es durà a terme per rigorós ordre d’inscripció.

 • Matriculació d'un segon instrument o canvi d'instrument

  Sempre caldrà demanar-ho en el moment de la preinscripció i la decisió final l’haurà de prendre una comissió formada per: professor d’instrument principal, professor del nou instrument, professor de llenguatge musical i direcció. També estarà condicionat per la disponibilitat de places vacants. Un cop es sàpiguen les places disponibles, en acabar el curs, s’aplicarà una puntuació d’1, 2 i 3 en el ítems: tipologia d’instrument, resultats acadèmics i adequació. En cas d’empat, és el claustre qui, en base a les notes d’avaluació de que disposa, prendrà la darrera decisió.

  Per poder accedir a un segon instrument, és requisit haver obtingut, tant a llenguatge com a instrument, la qualificació d’excel·lent, en acabar el 4rt curs d’aprenentatge bàsic. Podran participar en els conjunts quan el professorat ho trobi adequat. Per valorar la continuïtat en l’aprenentatge del 2on instrument, caldrà que es mantingui la qualificació de notable en les 3 assignatures. Dos serà el nombre màxim d’instruments que podrà cursar el mateix alumne/a. Aquest segon instrument es podrà cursar durant 4 anys acadèmics, coincidint amb l’aprofundiment.

 • Avaluació i promoció

  La promoció d’un curs a l’altre s’efectuarà de la següent manera:

  • Iniciació: per l’assistència a classe i els informes positius del professor o professora corresponent.
  • Programes d’aprenentatge bàsic, aprofundiment i avançat:

  Llenguatge musical i instrument:

  a)    Partint d’una avaluació continua, durant el curs acadèmic hi haurà dues avaluacions quadrimestrals, al febrer i al juny. Amb els alumnes i les alumnes que no superin els objectius del curs, es contempla la possibilitat de proposta d’activitats de recuperació i/o de reforç.

  b)    Els alumnes que, justificadament, no puguin fer les proves se’ls donarà una segona opció.

  c)    Per aprovar el curs, l’alumne/a haurà d’assolir tots els continguts.

  d)    El límit de permanència a cada curs serà de dos anys acadèmics i només es podrà repetir un curs a cada programa.

  e)    Amb caràcter excepcional, el Consell Escolar del centre a proposta del director/a i amb un informe previ dels professors o professores de llenguatge i instrument, podrà ampliar en un any el límit de permanència al centre. També es decidirà, amb el mateix protocol, la permanència de l’alumne/a que demostri una actitud negativa.

  f)     L’assistència a classe és obligatòria. L’alumne/a haurà de justificar les faltes d’assistència a classe. Sis faltes justificades o no durant un quadrimestre poden suposar suspendre l’assignatura i/o la no participació en les audicions quadrimestrals, a criteri de l’equip docent.

  g)    Els alumnes i les alumnes, juntament amb les seves famílies, es comprometen a seguir el programa i a assistir a les activitats programades pel centre. Aquests aspectes es tindran en compte en l’avaluació.

  h)    Els alumnes avaluats amb qualificacions positives en els programes aprofundiment rebran el corresponent certificat.

  –       El professor o la professora comunicarà a l’alumnat, a principis de curs, els criteris establerts quant a l’avaluació i la importància que hi tindran els aspectes procedimentals, de contingut i d’actitud, així com l’assistència, el treball i l’interès demostrats per l’alumne o l’alumna.

  –       El professorat pot fer activitats d’avaluació a classe en qualsevol moment per tal de fer el seguiment.

  –       En cas que un alumne o una alumna no hagi assistit a les activitats d’avaluació dependrà del criteri del professor o de la professora en coordinació amb l’equip docent ja que, si consideren que tenen prou informació, poden optar per prescindir d’aquelles activitats atorgant una avaluació positiva o negativa, segons es cregui convenient.

  –       L’alumnat té dret  a veure les activitats d’avaluació, un cop corregides, i que se li expliquin els errors comesos.

  –       Quan els pares o les mares ho sol·licitin, el professorat informarà directament dels resultats de l’avaluació dels alumnes i de les alumnes menors d’edat.

  • Preparació per a les proves d’accés al grau/nivell professional:

  Sempre caldrà sol·licitar-ho en la preinscripció. La decisió final l’haurà de prendre una comissió avaluadora formada pel professor d’instrument, pel professor de llenguatge musical i per la direcció, en el darrer claustre del curs. Un cop presa la decisió, es fixarà una reunió informativa per les famílies.

  Per poder accedir a aquest programa és requisit haver obtingut, tant a llenguatge com a instrument, la qualificació d’excel·lent.

 • Puntualitat, assistència i modificacions horàries

  A més del seu valor formal i de la seva caracterització com a conducta que afavoreix la convivència, la puntualitat és imprescindible per al bon funcionament de l’escola. És un deure de les professores i dels professors mantenir la puntualitat, ja que servirà d’exemple i permetrà d’ésser exigents en aquesta qüestió.

  –       Totes les professores i tots els professors tenen l’obligació d’assistir puntuals a les seves classes.

  –       Les classes començaran a l’hora i finalitzaran cinc minuts abans per tal de fer els canvis d’aula corresponents.

  –       Quan un professor o una professora prevegi que no podrà assistir a una classe, independentment dels tràmits per justificar la seva absència, advertirà amb la màxima antelació la direcció o la persona delegada, perquè pugui prendre les mesures oportunes. També haurà d’omplir el full d’incidències juntament amb la corresponent proposta de recuperació de classes.

  –       En cas de malaltia d’un professor o d’una professora, prèvia presentació de la baixa laboral, l’empresa gestora posarà tots els mitjans per trobar un professor o una professora que es faci càrrec de la classe.

  –       L’alumnat té l’obligació d’assistir a classe. En cas d’absència, haurà de justificar-ho prèviament. Les justificacions s’han de fer tan aviat com sigui possible. Si l’alumne/a ha d’arribar tard o marxar abans que s’acabi la classe, també s’haurà de justificar.

  –       Cada professor i cada professora anotarà l’alumnat absent a la seva hora de classe i comunicarà el número de faltes a les famílies en l’informe quadrimestral.

  –       Els responsables dels conjunts instrumentals i vocals portaran a terme un control rigorós de l’assistència, absolutament imprescindible per promocionar de nivell.

  –       Quan, per qualsevol motiu, el professor o la professora consideri convenient fer una modificació del seu horari inicial, serà necessari que ho aprovi la direcció del centre. També en el cas de propostes de classes extraordinàries, per a la qual cosa haurà d’omplir el formulari corresponent.

  –       Quan un/a alumne/a és baixa, ja no pot assistir més a classe des de la data en què es va signar la mateixa.

 • Classes

  –       El nombre màxim d’alumnes a classe de llenguatge musical serà de dotze i a les classes d’instrument de tres. Qualsevol alteració haurà de ser a proposta de l’equip docent i aprovada pel Consell Escolar.

  –       En arribar al nivell d’aprofundiment les dues línies de llenguatge s’agruparan en una sola.

  –       En el cas de pertorbació greu en la marxa de la classe (per part de l’alumne), l’equip docent podrà prendre les mesures que cregui oportunes. En cas de pertorbació molt greu, serà el Consell Escolar qui decidirà la sanció corresponent. Tot i així, el professorat no està autoritzat a prohibir que un alumne/a assisteixi a les seves classes permanentment.

  –       Els pares i les mares són responsables dels alumnes i de les alumnes menors d’edat fora de l’horari lectiu de l’alumne o de l’alumna en concret.

  –       Ningú no pot accedir directament a una aula, excepte l’alumnat, sense l’autorització prèvia de secretaria.

  –       La proposta d’activitats de recuperació i/o reforç són competència exclusiva de l’equip docent.

  –       El públic assistent a les audicions haurà d’accedir a l’auditori puntualment i esperarà el final de l’acte per abandonar la sala. Si es vol accedir a l’audició un cop començada, s’haurà d’esperar que acabi la interpretació de la peça.

 • Activitats i sortides que alteren l'horari general de les classes

  –       Les propostes que impliquin sortides del centre hauran de ser aprovades pel Consell Escolar del centre.

  –       Com a norma general, cal incloure-les al pla anual i aquest, a la vegada, l’ha d’aprovar el Consell Escolar.

  –       Excepte en casos impossibles de preveure no es podrà fer cap altra sortida que les aprovades prèviament pel Consell Escolar en les dates fixades. Les situacions excepcionals s’han de comunicar al Consell Escolar el més aviat possible.

  –       L’aprovació pel Consell Escolar de qualsevol activitat o sortida suposa respectar estrictament aquestes normes:

   1. És imprescindible, per a participar en les sortides, l’autorització signada per pares, mares o tutors legals.
   2. Els professors o les professores acompanyants seran, preferentment, els del propi grup.
   3. Al llarg d’aquestes activitats, i en la mesura que poden servir de projecció externa del centre, el comportament de tothom haurà de ser acurat i les possibles males conductes tingudes en compte per a posteriors sortides.
   4. Respecte a les activitats que alterin l’horari habitual d’alguna classe, serà necessària l’autorització de la direcció. En cap cas no es comunicarà aquesta activitat abans d’haver obtingut l’esmentada autorització.

 • Manteniment del material del centre

  –       Els alumnes i les alumnes que, intencionadament o bé per negligència, causin danys a les instal·lacions del centre o al seu material, o bé sostreguin aquest material, estan obligats a reparar el dany o a restituir el què hagin sostret. En tot cas, la responsabilitat civil correspon als pares, mares o representants legals en els termes previstos en la legislació vigent.

  –       No es podrà treure del recinte de l’escola cap material sense l’expressa autorització de la direcció, deixant constància escrita de la data, d’on va i de la possible data de retorn, a més de la signatura (amb D.N.I) de la persona que s’ho emporta.