Preinscripció/Matricula

 El Reglament del procediment de preinscripció i matrícula pretén regular tot el procés d’inscripció a l’escola, tant dels alumnes de nova incorporació com dels que ja estudien a la nostra escola.

Requisits i normativa d'admissió dels alumnes

Podran sol·licitar plaça a l’Escola Municipal de Música Benet Bails les famílies o persones residents a Sant Adrià de Besòs, i les no residents al municipi.

Els alumnes hauran d’haver complert, com a mínim, cinc anys o que els compleixin durant l’any natural en el qual se sol·licita la incorporació.

▪ Requisits per programes:

Iniciació

Al programa d’Iniciació s’accedirà per grup d’edat.

            – Iniciació 1: alumnes amb 5 anys.

            – Iniciació 2: alumnes amb 6 anys.

            – Iniciació 3: alumnes amb 7 anys.

Aprenentatge bàsic

Al programa d’aprenentatge bàsic s’accedirà per promoció o per mitjà d’una prova de nivell que determinarà el curs més idoni per l’alumne nou. Per al primer curs, es podrà accedir sense prova de nivell tenint entre 8 i 10 anys.

            – Primer: alumnes fins als 10 anys.

            – Segon: alumnes fins als 11 anys.

            – Tercer: alumnes fins als 12 anys.

            – Quart: alumnes fins als 14 anys.

            -Tenint en compte que les edats adequades són:

Per a 1er curs, 8 anys; per a 2n curs, 9 anys; per a 3r curs, 10 anys i per a 4rt curs, 11 anys, en cas d’alumnat, amb el mateix nivell d’aprenentatge, que opti a una plaça, tindrà prioritat qui tingui l’edat corresponent al curs.

Aprofundiment

Al programa d’aprofundiment s’accedirà per promoció o per mitjà d’una prova de nivell per als nous alumnes.

Programes de curta durada

S’hi accedirà tenint en compte la disponibilitat de places i per rigorós ordre de matrícula.

 

Procés de preinscripció


Per a cada curs, l’escola fixarà el calendari de preinscripció i matrícula i es publicarà als mitjans locals.

Els impresos de preinscripció i matrícula estaran disponibles a la secretaria de l’escola, una setmana abans d’encetar cada període. Les famílies que vulguin sol·licitar plaça hauran de lliurar la sol·licitud de preinscripció a la secretaria de l’escola, amb la documentació requerida i dins dels terminis establerts.

En el moment de formalitzar la preinscripció caldrà aportar necessàriament la següent documentació:

Per als alumnes menors d’edat:

–       Original i fotocòpia del DNI del/de la sol·licitant (alumne/a) i del pare, mare o tutor/a.

–       Original i fotocòpia del llibre de família.

–       Original i fotocòpia del padró municipal del/la sol·licitant.

–       Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental, en cas que s’al·legui.

Per als alumnes majors d’edat:

          –       Original i fotocòpia del DNI del/de la sol·licitant.

          –       Original i fotocòpia del llibre de família.

          –       Original i fotocòpia del padró municipal del/la sol·licitant.

          –       Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental, en cas que s’al·legui.

Cal tenir en compte que només es valoraran les circumstàncies que s’acreditin documentalment. Els originals de la documentació es retornaran un cop contrastats amb les còpies presentades. L’Escola Municipal de Música es reserva el dret de demanar la documentació complementària que consideri necessària per tal de comprovar les situacions al·legades.

Totes les llistes, tant les provisionals com les definitives, es faran públiques al panell informatiu situat al vestíbul de l’escola. Aquestes es podran consultar presencialment o per via telefònica aportant el nom de l’alumne.

 

No s’admetrà cap sol·licitud incompleta. La falsedat o el frau en les dades aportades suposarà l’anul·lació de la sol·licitud.

 

 

Adjudicació de places


Si la demanda no supera l’oferta de places s’adjudicaran directament totes les places sol·licitades.

Quan el nombre de sol·licituds d’admissió sigui superior a l’oferta de places s’aplicaran els següents criteris, els quals permetran atorgar una puntuació a cada sol·licitud i ordenar-les. Les sol·licituds que després d’aplicar aquests criteris encara tinguin la mateixa puntuació, s’ordenaran segons l’alfabet català i es numeraran, de manera que el desempat s’obtindrà per mitjà de sorteig.

Criteris per al barem:

–       Sol·licitants censats i residents a Sant Adrià de Besòs ……………………………………………….. 3 punts

–       Sol·licitants amb germans/es a l’escola………………………………………………………………………….2 punts

–       Sol·licitants en llista d’espera des del curs anterior…………………………………………..………… 1 punts

–       Sol·licitants no residents a Sant Adrià de Besòs però que la mare o el pare hi treballin … 1 punt

–       Altres sol·licituds …………………………………………………………………………………..…… 0 punts

Si després de finalitzar la matrícula queden vacants, s’oferiran i s’adjudicaran seguint l’ordre de la llista d’espera tal i com haurà quedat després de l’aplicació del barem i/o el sorteig.

 

 

 

Matrícula


Els alumnes que ja estiguin matriculats a l’escola i que continuïn la seva formació el curs següent, obtindran plaça automàtica després de realitzar la reserva de la plaça. La sol·licitud per reservar plaça s’entregarà als alumnes amb una antel·lació suficient al període de preinscripció dels nous alumnes, per tal de predir el nombre de places vacants que s’oferiran als nous alumnes. Així, aquesta sol·licitud s’haurà d’entregar a la secretaria de l’escola dins del termini establert, adjuntant la documentació necessària només en cas que hi hagués algun canvi respecte de la matrícula anterior.

Les matrícules dels alumnes inclosos a les llistes definitives que siguin adjudicataris de plaça, hauran de formalitzar-se dins els període establert i hauran d’aportar la documentació següent (amb independència de la documentació aportada a la preinscripció):

–       2 fotografies de carnet de l’alumne/a.

–       Si en té, original i fotocòpia de la targeta sanitària individual (TSI) de l’alumne/a.

–       Fotocòpia del compte corrent en el qual es domiciliaran els pagaments.

 

La no formalització de la matrícula en les dates establertes suposarà la pèrdua del dret a la plaça i es passarà automàticament a ocupar l’últim lloc de la llista d’espera, sense necessitat de prèvia comunicació a l’interessat.

Un cop matriculat l’alumne, si vol renunciar a la plaça podrà fer-ho tal i com s’indica a l’apartat “Renúncia a una plaça” d’aquest document.

 

Cobertura de places vacants


Les places vacants es cobriran seguint rigorós ordre de la llista d’espera.

 

Preus del servei i descomptes


Els imports que cal satisfer pels serveis prestats als alumnes inscrits a l’Escola de Música són els preus públics aprovats des de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs. La vigència d’aquests preus la decideix l’administració.

En cas d’acreditar la situació de família nombrosa o monoparental, es realitzarà un descompte del 50% en les quotes trimestrals i en la quota anual de matrícula.

 

Pagament del servei


Trimestralment s’emetrà un rebut en funció dels serveis concertats i es farà efectiu dins de la primera quinzena de cada trimestre lectiu, que serà cobrat per domiciliació bancària. El cobrament i control dels rebuts del servei corren a càrrec del departament de Gestió Tributària de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs.

El rebut corresponent al primer trimestre del servei inclourà el cobrament de la quota anual de matrícula.

 

Altes i baixes del servei


Per donar-se d’alta durant el curs escolar a l’Escola de Música per a cobrir places vacants, caldrà omplir el document de sol·licitud de matrícula a l’escola, el qual serà tramitat al departament de Gestió Tributària de l’administració. Si l’alta es produeix un cop encetat el trimestre es cobrarà la quota trimestral íntegra.

Per donar-se de baixa del centre abans d’iniciar-se o bé durant el curs escolar, és imprescindible omplir l’imprès de baixa que es facilitarà a secretaria i entregar-lo degudament emplenat i signat. Si la baixa es produeix un cop encetat el trimestre es cobrarà la quota trimestral íntegra, però si es produeix abans d’iniciar el curs quedarà anul·lat el cobrament de la primera quota trimestral i de la quota de matrícula.

En cap cas s’acceptaran baixes notificades de veu, per via telefònica, per via e-mail o per qualsevol altre mitjà que no correspongui al procediment especificat en aquest apartat, procedint en aquest cas al cobrament amb normalitat de les quotes corresponents.

Un cop formalitzada la baixa, no es podrà assistir més a classe.

 

Renúncia a una plaça


Quan un sol·licitant admès a les llistes definitives rebutgi una plaça disponible perdrà el dret a dita plaça i es citarà automàticament el sol·licitant que figuri en el primer lloc de la llista d’espera. En cas de no haver llista d’espera per la plaça que hagi quedat lliure, aquesta es podrà ofertar al públic.

Quan un sol·licitant hagi formalitzat la matrícula i posteriorment renunciï a aquesta, haurà de formalitzar la baixa com si es tractés d’un alumne del centre, tal i com s’indica a l’apartat “Altes i baixes del servei”, i es citarà automàticament el sol·licitant que figuri en el primer lloc de la llista d’espera. En cas de no haver llista d’espera per la plaça que hagi quedat lliure, aquesta es podrà ofertar al públic.

 

Modificació dels serveis concertats


Els serveis concertats en la matriculació de l’alumne seran vàlids per a tot el curs escolar. Es podran modificar o concertar-ne de nous previ estudi i aprovació per part de la direcció del centre i emplenant l’imprès de notificació de canvis de matrícula que s’expedirà a secretaria. En cas de voler anul·lar algun dels serveis, caldrà emplenar la sol·licitud de baixa corresponent, indicant clarament el servei del qual es vol fer la baixa (per tal de garantir la continuïtat en els altres serveis).

Les altes i les baixes dels serveis que es produeixin un cop iniciat el trimestre comportaran el cobrament de la quota trimestral íntegra del servei.

 

Quotes


Nivell

Llenguatge

Instrument

Matrícula*

Iniciació 1

92,00€

 

60,00€

Iniciació 2

105,00€

 

60,00€

Iniciació 3 i la resta

119,00€

135,00€

60,00€

Combo d’ 1 hora

  135,00€ 60,00€

Combo d’1,5 hores

 

184,00€

60,00€

Prg. Avançat

119,00€

 

60,00€

Conjunt**

 

119,00€

60,00€

 

*Totes les quotes són trimestrals excepte la matrícula que només es farà efectiva un cop a l’any.

**Per a l’alumnat que només fa conjunt.

PROTOCOL DE TRIA D'INSTRUMENT

 

Aquest document conté totes les pautes que s’han de seguir i l’organització de totes les activitats referides a la tria de l’instrument.

Objectius:

– Assessorar i informar als alumnes i a les famílies de tots els aspectes relacionats amb la tria d’instrument.

– Donar les eines necessàries a l’alumnat i a les famílies per poder dur a terme una tria de l’instrument adequada, coherent i reflexiva.

– Organitzar totes les activitats relacionades amb la tria de l’instrument.

– Crear vies per l’avaluació i la millora en els procediments duts a terme pel professorat sobre la tria de l’instrument.

 

Qui tria instrument? Quan?

Es pot iniciar l’estudi de l’instrument quan l’alumne comença a cursar Iniciació3, però no és obligatori. És necessari que, abans de cursar instrument, l’alumne hagi realitzat un curs de llenguatge musical en el mateix centre o en un altre.

En aquest protocol es contempla: alumnat que cursa Iniciació2, qualsevol altre curs posterior i que no havia començat l’estudi de l’instrument i alumnat que vol canviar d’instrument o cursar-ne un altre de secundari.

S’ha de tenir en compte que, tal i com està explicitat en les NOFC, els alumnes que volen canviar d’instrument o en volen cursar un altre de secundari hauran de comptar amb el vist-i-plau de la comissió pertinent.

La tria de l’instrument ha de quedar reflectida en la preinscripció, del curs anterior a l’inici de l’instrument.

 

Places d’instrument

El centre disposa de places tancades d’instrument en funció de les necessitats del centre i la disposició de vacants. Les places es decideixen el mes de juliol, amb un curs d’antelació per a què, durant el curs vinent, es puguin tenir en compte de cara a la tria d’instrument i a les activitats realitzades. Aquesta previsió és flexible i pot canviar durant el curs.

En la preinscripció s’ha de triar tres instruments. El centre adjudicarà a cada alumne un instrument tenint en compte les necessitats del centre, les vacants disponibles i els criteris pedagògics del professorat envers l’alumnat i la seva predisposició. Es faran públiques les llistes d’adjudicació de l’instrument abans de la finalització del curs.

L’escola oferta els següents instruments: piano, guitarra, violí, violoncel, flauta travessera, clarinet, saxòfon, trompeta, trombó, trompa i bombardí.

Activitats

Les activitats proposades tenen com a objectius principals que els alumnes i les famílies coneguin la diversitat d’instruments que oferta l’escola, les seves característiques més significatives, les agrupacions en les quals poden participar i se sentin orientats en la tria de l’instrument.

Aquestes activitats també són una eina útil pel professorat, tan d’instrument com de llenguatge musical, per conèixer els alumnes i valorar la seva predisposició, actitud, gust i expectatives envers la pràctica instrumental.

a) Activitats a classe: Durant el primer quadrimestre a classe de llenguatge musical es duran a terme activitats per a afavorir el coneixement dels instruments que oferta l’escola per part de l’alumnat. Aquestes activitats formen part de la dinàmica normal de classe i es concreten en les Unitats de Programació del professor de llenguatge musical: interpretació de cançons, coneixement de les famílies d’instruments, reconeixement visual, audicions, jocs,…

b) Activitats amb els professors d’instrument:  Durant el mes de novembre (8 sessions: piano, guitarra, violí, violoncel, flauta travessera, clarinet, saxòfon i vent metall) els professors d’instrument oferiran una sessió als alumnes en la qual explicaran les característiques dels seus instruments. Això permetrà als professors d’instrument conèixer els alumnes i al professor de llenguatge musical poder observar les seves expectatives, gustos i predisposició inicial envers l’instrument. Aquesta activitat s’organitzarà i es concretarà a principi de curs, en funció del nombre d’alumnes i d’altres elements organitzatius.

Puntualment, els alumnes assistiran a alguna classe d’instrument, si tenen dubtes en la tria, per poder observar una sessió de treball.

c) Activitats amb els pares/mares/famílies:

  • Reunions informatives conjuntes: a principi de curs i a finals de febrer, el professor de llenguatge musical realitzarà unes reunions informatives amb tot el col·lectiu de pares, mares, famílies i/o alumnes per tal d’informar-los sobre diversos aspectes importants de la tria de l’instrument: oferta instrumental de l’escola, previsió de places d’instrument, com s’ha de triar, vies de consulta que ofereix l’escola, recomanacions a tenir en compte, agrupacions instrumentals i instruments que hi participen, resolució de dubtes,…
  • Assistència a les audicions: és aconsellable que les famílies i els alumnes assisteixin a les audicions d’instrument que realitzen els alumnes de l’escola. Per tant, durant la setmana d’audicions (el mes de febrer i el mes de juny) no hi haurà classe de llenguatge musical per tal que els alumnes i les famílies puguin assistir a les audicions d’instrument. És important informar bé les famílies i potenciar que vagin a veure diversos instruments, no només els que a priori ja els agrada.
  • Trobades de professors d’instrument i famílies: en el mes de febrer, després de les audicions, es realitzarà una sèrie de sessions conjuntes amb famílies/alumnes i professors d’instrument en les quals cada professor explicarà aquells aspectes més rellevants de cara a la tria d’instrument. Els pares també podran resoldre els dubtes que hagin sorgit durant les activitats anteriors. L’assistència a aquestes sessions és obligatòria i l’assistència es tindrà en compte a l’hora d’assignar els instruments en la matrícula.
  • Entrevistes individuals a petició de les famílies o dels alumnes.

 

Posada en comú de dades. Adjudicació de places

Els diferents professors que han participat en les activitats realitzaran unes observacions per escrit dels alumnes. Seran observacions molt generals i puntuals que serveixin per acabar de decidir, de les tres opcions que han escollit en la preinscripció, quina és la més adequada per l’alumne.

L’adjudicació de places serà realitzada, en última instància, a partir d’una reunió d’equip docent (durant la setmana posterior a la preinscripció), tenint en compte els següents criteris: opcions en la preinscripció, observacions en la fitxa de l’alumne (observacions), necessitats de l’escola, places vacants i assistència a les trobades entre professors i famílies.

 

Avaluació del protocol de tria d’instrument

L’avaluació del protocol de tria d’instrument es farà en relació als següents paràmetres:

  1. Enquesta als pares sobre si s’han sentit prou informats del procés de tria d’instrument, sobre els instruments que oferta l’escola i si s’han sentit assessorats.
  2. Valoració, per part del professorat, sobre les activitats realitzades i la seva funcionalitat.
  3. Seguiment, durant el següent curs, de l’alumnat que ha triat l’instrument; el seu nivell de satisfacció envers la tria i motivació.

Els dos primers paràmetres es posaran en comú i es valoraran abans d’acabar el curs en reunions d’equip docent. En aquestes reunions es tractarà el tercer paràmetre del curs anterior.

Es realitzaran les modificacions que es creguin pertinents per tal de millorar aquest protocol.